omstillingskommune

Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

tap av arbeidsplasser

Sel Kommune står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til nedleggelse av hjørnestensbedrifter og utflytting. Samtidig har flere virksomheter i regionen vansker med å rekruttere fagkompetansen de har behov for. Omstillingsarbeidet skal støtte realistiske vekstideer som kan sikre og skape robuste arbeidsplasser i Sel.

Styrk Sel sammen

For å lykkes med omstillingsarbeidet må både næringsliv og samfunn i Sel Kommune ha fokus på nyskaping og innovasjonsarbeid, både lokalt og regionalt. Sammen skal vi legge grunnlag for vekst og optimisme, heve den lokale kompetansen og skape flere attraktive arbeidsplasser.

Nyskaping

Kompetanseutvikling

Samarbeid

Hvem kan søke midler

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet i Sel Kommune kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Kravet er at tiltaket dere ønsker å utvikle faller inn under et eller flere av Sel Kommune sine prioriterte innsatsområder. 

 

Nye prosjekter med vekstpotensial

 

For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med virksomhetsadresse i Sel Kommune, og må ha et mål om å skape aktivitet i regionen. Dere må også dokumentere at tiltaket vil skape arbeidsplasser i Sel Kommune.

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats som skal brukes på utvikling av nye prosjekter. Midlene skal være et supplement til andre virkemidler, gjerne i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd eller SIVA. Eksempler på prosjekter som Omstillingskommune Sel kan støtte er:

 • Næringsprosjekter med vekstpotensial i tidlig fase
 • Forstudier og forprosjekter
 • Ekstraordinære etableringskostnader
 • Markedsundersøkelser
 • Prosess og produktutvikling
 • Kompetanseheving
 • Konsulenthjelp

Hovedmål  

Omstillingsarbeidet i Sel skal bidra til å utvikle 210 arbeidsplasser i løpet av omstillingsperioden på 6 år, fordelt på 180 nye arbeidsplasser og 30 sikrede arbeidsplasser. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.

Styrk Sel sammen

Dette vil legge grunnlaget for et mer robust næringsliv, en levende kommune og et utviklingsorientert samfunn.

For å følge utviklingen foreslås følgende årlige måleindikatorer:

 

 • Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst
 • Nyetableringer - etableringsfrekvens
 • Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting
 • Resultat i Kommune NM
 • Måleindikatorer i kommuneplanens samfunnsdel, knyttet til verdiskaping og
  næringsutvikling
 • PANDA i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge

Prioriterte innsatsområder

Skape positiv utvikling i det mangfold av bedrifter som
allerede finnes i kommunen. Knoppskytinger, nye forretningsområder i eksisterende bedrifter eller forbedringsarbeid for økt lønnsomhet.

Innsatsområdet kan også dekkebistand til gründere og etablerere, uavhengig av bransje.

Positiv utvikling i industrien gjennom knoppskytinger, nye
forretningsområder eller forbedringsarbeid for økt lønnsomhet.

Omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til natur,
mat/matkultur, kultur og arrangement.

utvikling av kompetansearbeidsplasser, gjerne knyttet til andre innsatsområder og/eller etablerte kompetansemiljøer innen regnskap, rådgivende ingeniører, bank, eiendom, revisjon, juss mm.

utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig, markedsføring av kommunen som næringskommune og
tilrettelegging for næringsaktivitet.

tilrettelegging for og utvikling av kultur- og fritidstilbud, en sterk innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle
bostedsattraktivitet.

Ønsker du omstilling og utvikling? Ta kontakt med oss!

  Ola Ulfsby Bottheim

  Programleder for Styrk Sel

  91 78 50 95

  Omstillingsstyret

  Omstillingsstyret inkludert observatører er oppnevnt av kommunestyret i Sel kommune 16. desember 2020.

  Eldri Siem

  Ordfører Sel Kommune

  90 99 38 58

  Terje Jonny Sveen

  Opposisjonsleder

  90 11 56 64

  Per Ivar Kleiven

  Administrerende Banksjef Sparebank1 Gudbrandsdal 

  90 19 36 60

  Jon Kristen Garmo

  Jon Kristen Garmo:
  Selvstendig næringsdrivende
  99 02 82 38
  [email protected]

  Linda Svendsen

  Daglig leder | Otta Regnskapskontor AS

  92 09 35 80

  Ingrid Tho

  Selvstendig Næringsdrivende

  95 96 96  10

  Observatører

  Solveig Nymoen

  Kommune Direktør

  Torfinn Stenersen

  Næringssjef Sel Kommune

  90 55 17 01

  Dag Arne Henriksen

  Rådgiver

  Næring og internasjonalt samarbeid. 

  Innlandet Fylkeskommune

  90 76 65 56

  Anne Helgesen

  Spesialrådgiver

  Innovasjon Norge

   95 85 85 11