omstillingskommune

Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

tap av arbeidsplasser

Sel Kommune står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til nedleggelse av hjørnestensbedrifter og utflytting. Samtidig har flere virksomheter i regionen vansker med å rekruttere fagkompetansen de har behov for. Omstillingsarbeidet skal støtte realistiske vekstideer som kan sikre og skape robuste arbeidsplasser i Sel.

Styrk Sel sammen

For å lykkes med omstillingsarbeidet må både næringsliv og samfunn i Sel Kommune ha fokus på nyskaping og innovasjonsarbeid, både lokalt og regionalt. Sammen skal vi legge grunnlag for vekst og optimisme, heve den lokale kompetansen og skape flere attraktive arbeidsplasser.

Nyskaping

Kompetanseutvikling

Samarbeid

Hvem kan søke midler

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet i Sel Kommune kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Kravet er at tiltaket dere ønsker å utvikle faller inn under et eller flere av Sel Kommune sine prioriterte innsatsområder. 

 

Nye prosjekter med vekstpotensial

 

For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med virksomhetsadresse i Sel Kommune, og må ha et mål om å skape aktivitet i regionen. Dere må også dokumentere at tiltaket vil skape arbeidsplasser i Sel Kommune.

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats som skal brukes på utvikling av nye prosjekter. Midlene skal være et supplement til andre virkemidler, gjerne i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd eller SIVA. Eksempler på prosjekter som Omstillingskommune Sel kan støtte er:

 • Næringsprosjekter med vekstpotensial i tidlig fase
 • Forstudier og forprosjekter
 • Ekstraordinære etableringskostnader
 • Markedsundersøkelser
 • Prosess og produktutvikling
 • Kompetanseheving
 • Konsulenthjelp

Hovedmål  

Omstillingsarbeidet i Sel skal bidra til å utvikle 210 arbeidsplasser i løpet av omstillingsperioden på 6 år, fordelt på 180 nye arbeidsplasser og 30 sikrede arbeidsplasser. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.

Styrk Sel sammen

Dette vil legge grunnlaget for et mer robust næringsliv, en levende kommune og et utviklingsorientert samfunn.

For å følge utviklingen foreslås følgende årlige måleindikatorer:

 

 • Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst
 • Nyetableringer - etableringsfrekvens
 • Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting
 • Resultat i Kommune NM
 • Måleindikatorer i kommuneplanens samfunnsdel, knyttet til verdiskaping og
  næringsutvikling
 • PANDA i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge

Prioriterte innsatsområder

Skape positiv utvikling i det mangfold av bedrifter som
allerede finnes i kommunen. Knoppskytinger, nye forretningsområder i eksisterende bedrifter eller forbedringsarbeid for økt lønnsomhet.

Innsatsområdet kan også dekkebistand til gründere og etablerere, uavhengig av bransje.

Positiv utvikling i industrien gjennom knoppskytinger, nye
forretningsområder eller forbedringsarbeid for økt lønnsomhet.

Omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til natur,
mat/matkultur, kultur og arrangement.

utvikling av kompetansearbeidsplasser, gjerne knyttet til andre innsatsområder og/eller etablerte kompetansemiljøer innen regnskap, rådgivende ingeniører, bank, eiendom, revisjon, juss mm.

utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig, markedsføring av kommunen som næringskommune og
tilrettelegging for næringsaktivitet.

tilrettelegging for og utvikling av kultur- og fritidstilbud, en sterk innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle
bostedsattraktivitet.

Ola Ulfsby Bottheim

Programleder for Styrk Sel

91 78 50 95

Omstillingsstyret

Omstillingsstyret inkludert observatører er oppnevnt av kommunestyret i Sel kommune 16. desember 2020.

Eldri Siem

Ordfører Sel Kommune

90 99 38 58

Terje Jonny Sveen

Opposisjonsleder

90 11 56 64

Per Ivar Kleiven

Administrerende Banksjef Sparebank1 Gudbrandsdal 

90 19 36 60

Jon Kristen Garmo

Jon Kristen Garmo:
Selvstendig næringsdrivende
99 02 82 38
[email protected]

Linda Svendsen

Daglig leder | Otta Regnskapskontor AS

92 09 35 80

Ingrid Tho

Selvstendig Næringsdrivende

95 96 96  10

Observatører

Solveig Nymoen

Kommune Direktør

Torfinn Stenersen

Næringssjef Sel Kommune

90 55 17 01

Dag Arne Henriksen

Rådgiver

Næring og internasjonalt samarbeid. 

Innlandet Fylkeskommune

90 76 65 56

Anne Helgesen

Spesialrådgiver

Innovasjon Norge

 95 85 85 11